GGD West-Brabant Jaarverslag over 2017

TROTSE TERUGBLIK OP HET AFGELOPEN JAAR

We zijn in 2017 op diverse fronten tegelijk actief geweest. Veel aandacht ging uit naar de harmonisatie van de jeugdgezondheidszorg. Er is hard gewerkt om de beoogde afspraken te maken. Zeker zoveel aandacht was er voor camping Fort Oranje. We hebben veel kwetsbare bewoners kunnen helpen. En we hebben laten zien dat we onze rol in een crisissituatie weten te pakken. Uiteraard in samenwerking met tal van partners. De multidisciplinaire aanpak is succesvol gebleken.

Meters maken
Ook rond andere thema’s hebben we meters gemaakt. We investeren verder in de bestrijding van infectieziekten. Het onderwerp ‘gezonde en veilige leefomgeving’ staat nadrukkelijk op de agenda. Samen met onze gemeenten bereiden we ons voor op de komst van de Omgevingswet. De eerste vingeroefeningen leveren bruikbare handvatten op. We zijn ons in 2017 ook blijven inzetten voor asielzoekers met een verblijfsstatus en voor kwetsbare groepen als dak- en thuislozen. We zijn erin geslaagd om het onderwerp gezondheid een volwaardige plek te geven binnen de participatie-activiteiten die gemeenten opzetten met statushouders. Op het gebied van monitoring en onderzoek was de lancering van de Brabantscan een hoogtepunt.

Samenwerking
We worden steeds innovatiever in onze samenwerking. Niet alleen met gemeenten en met zorg- en welzijnspartners. We smeden ook coalities in de cultuursector, met milieupartners en met partijen en groeperingen die samen met ons voor een gezonde en veilige leefomgeving kunnen zorgen.

We zijn trots op wat we samen met gemeenten, burgers en samenwerkingspartners hebben bereikt. We zijn PROFESSIONALS MET PASSIE, BETROKKEN en VERBINDEND. Dat zijn onze kernwaarden en daarin zit onze gezamenlijke kracht en die van elke medewerker.

Annemieke van der Zijden
Directeur Publieke Gezondheid
GGD West-Brabant

GGD West-Brabant Jaarverslag over 2017
scroll to top