GGD West-Brabant Jaarverslag over 2017

Highlights

Meer tijd voor kwetsbare kinderen
We hebben hard gewerkt aan een nieuw basispakket jeugdgezondheidszorg. Daarin maken we meer tijd vrij voor kwetsbare kinderen.

Jonge nieuwkomers
We besteden bijzondere aandacht aan jonge nieuwkomers: vluchtelingen, statushouders en arbeidsmigranten. Ook in 2017 kregen ze van ons een uitnodiging voor een intake, medisch onderzoek en eventuele vaccinaties. We hebben 786 statushouders op bezoek gehad.

50% meer bezoekers op ouderportaal
Het online ouderportaal Mijn Kind in Beeld telde in 2017 15.000 bezoekers, 50% meer dan in 2016. We slagen erin om steeds meer ouders het portaal te laten bezoeken. Daar vinden ze informatie over de gezondheid van hun kinderen. Op Jouw GGD.nl telden we 9.350 chats van jongeren die contact zochten met een GGD-professional.

Kinderen beter in beeld
Sinds 2017 registreren we systematisch bijzondere groepen kinderen om deze beter in beeld te hebben. Bijvoorbeeld kinderen van expats, van ouders met psychiatrische problemen en van ouders die op een camping of een schip wonen. Voor schipperskinderen die tijdens de kerstperiode in Werkendam verbleven, hebben we een extra spreekuur georganiseerd.Aanpak ziekteverzuim scholieren uitgebreid
Na het MBO was in 2017 het primair onderwijs aan de beurt voor een proef met de methode M@ZL, waarmee we het ziekteverzuim onder scholieren aanpakken. 15 scholen in West-Brabant namen deel. M@ZL betekent Medische Advisering Ziekgemelde Leerling. Een door de GGD West-Brabant ontwikkelde methode, die in 2017 landelijke erkenning heeft gekregen.

 • Zo help je statushouders en gevluchte jongeren

  “We hebben vorig jaar een flinke slag gemaakt met het bevorderen van de gezondheid van statushouders.” Ine Dijkmans had succes met haar pleidooi voor een vaste plek van het onderwerp gezondheid in de gemeentelijke participatie-programma’s. Ze heeft zelf met haar ‘voeten in de klei’ gestaan. Ook bij de begeleiding van alleenstaande minderjarige vluchtelingen. “Een pittige opgave maar ook heel mooi werk.”

  In haar rol van regionaal coördinator publieke gezondheid statushouders heeft Ine in 2017 heel wat informatiebijeenkomsten verzorgd. Ze waren onderdeel van de participatie-activiteiten die gemeenten voor ‘hun’ statushouders op touw zetten. “Gemeenten kunnen dat zelf invullen”, legt Ine uit.

  “Ze kunnen statushouders helpen hun woonplaats te leren kennen of het over normen en waarden hebben. Aan gezondheid werd nauwelijks aandacht besteed. Totdat wij gingen promoten om dat wél te doen.” Ine mocht zelf aan de bak. “Mensen uit landen als Syrië en Eritrea brengen hun eigen percepties van het gezondheidssysteem mee. Een huisarts kennen ze niet, ze gaan rechtstreeks naar het ziekenhuis. Dus heb je wel wat uit te leggen.” Ook de gezondheidszorg voor de jeugd bracht Ine tijdens de bijeenkomsten ter sprake. “Niet alleen dat die gratis is, maar ook dat mensen zelf actie moeten ondernemen om te reageren op een uitnodiging voor een vaccinatie of om met hun kinderen naar het consultatiebureau te gaan.” Ine is blij met de ruimte die gemeenten bieden om gezond ‘op de agenda te zetten’. “We hebben een flinke slag gemaakt en gaan onze activiteiten nu geleidelijk overdragen naar onze partner Vluchtelingenwerk en de wijkwerkers.”

  Nog een praktijkverhaal
  Ine vindt het een voordeel dat ze behalve adviseur en coördinator ook ervaringsdeskundige is. “Wanneer je zelf met je voeten in de klei staat, kun je bestuurders het praktijkverhaal vertellen.” Praktijkverhalen heeft Ine ook over de begeleiding van anderstalige jongeren. Die praktijk speelt zich af in de Internationale Schakelklassen van het ROC West-Brabant. “De GGD is daar een graag geziene gast om jongeren van 13 tot 18 jaar te begeleiden op het gebied van gezondheid.” Een bijzondere aandachtgroep zijn de alleenstaande minderjarige vluchtelingen. “Je moet je voorstellen dat deze pubers soms jaren onderweg zijn geweest. Ze moeten proberen om in een voor hen volledig vreemd land opnieuw wortel te schieten. Ze beschikken over veel veerkracht, maar zijn vaak ook erg gesloten. Dus moet je heel wat hobbels over om het met hen over onderwerpen als gezondheid, seksualiteit en weerbaarheid te hebben. Niet alles lukt meteen, maar we maken wel stappen.”

Feiten en cijfers

Jeugdgezondheidszorg
Percentage kinderen gescreend tov het totaal aantal kinderen
20172016
Aantal kinderen 0-4 jarigen11.38014.068Dit is het aantal kinderen 0-4 jaar woonachtig is ons werkgebied, die in aanmerking komen voor onze zorg.
Totaal aantal kinderen 0-4 jarigen bereikt14.67114.156Dit is het aantal kinderen binnen ons werkgebied die zorg hebben ontvangen.
Aantal acties49.87746.130Dit is het aantal consulten dat heeft plaatsgevonden aan de kinderen binnen ons werkgebied. Een kind ontvangt vooral tussen 0-1 jaar meerdere reguliere consulten.
20172016
Aantal kinderen 4-18 jarigen 107.675116.343Dit is het aantal kinderen 4-18 jaar woonachtig in ons werkgebied, die in aanmerking komen voor onze zorg.
Totaal aantal kinderen 4-18 jarigen bereikt30.45932.561Dit zijn de 3 contactmomenten op 5/6-, 10/11- en 13/14-jarige leeftijd en alle vervolgonderzoeken.
Aantal acties50.98852.636Dit is het aantal consulten dat heeft plaatsgevonden aan de kinderen binnen ons werkgebied. Een kind kan meerdere onderzoeken krijgen.
Aantal kinderen gescreend/onderzocht niet in GBA
20172016
Bereik van 'bijzondere' groepen 0-4 jarigen410298
Bereik van 'bijzondere' groepen 4-18 jarigen462385
Aantal verwezen kinderen (ten opzichte van het aantal kinderen gescreend en/of onderzocht)
Doorgeleid 0-4 jarigen18,3%19%1e lijns: 1.156, 2e lijns: 822, vrije toegang: 48, geïndiceerde Jeugdzorg: 377, anders: 285
Doorgeleid 4-18 jarigen20,4%30%1e lijns: 520, 2e lijns: 586, vrije toegang: 97, geïndiceerde Jeugdzorg: 44, anders: 4.914
Aantal indicatieconsulten en huisbezoeken
Indicatie van kwetsbare gezinnen 0-4 jarigen9,4%10%
Indicatie van kwetsbare gezinnen 4-18 jarigen20,1%20%

GGD West-Brabant Jaarverslag over 2017
scroll to top