GGD West-Brabant Jaarverslag over 2017

Highlights

Bij een uitbraak
Bij uitbraken van infectieziekten bij o.a. woonzorgcentra, kinderdagverblijven en scholen treden we adviserend en coördinerend op. In 2017 waren we betrokken bij 90 grotere en kleinere uitbraken, 2 grote uitbraken van schurft in zorginstellingen en 1 griepuitbraak in een verpleeghuis. Instellingen nemen in dat soort situaties extra maatregelen. Om hen hierbij te helpen, hebben we samen met de GHOR 2 filmpjes gemaakt.

Antibioticaresistentie
We zijn in verschillende netwerken actief om antibioticaresistentie te voorkomen en te bestrijden: ook in het zorgnetwerk Antibioticaresistentie Noord-Brabant dat in 2017 van start is gegaan.

Zoönosen
We beschermen onze inwoners tegen ziekten die van dier(en) op mens kunnen overgaan (zoönosen). Zo adviseren we gemeenten bijvoorbeeld bij plannen zijn voor vestiging of uitbreiding van een geiten- of pluimveebedrijf. In 2017 hebben we 7 gemeenten hierover geadviseerd.

Soa-bestrijding
Voortzetting van ons proefproject Thuistesten. Jongeren t/m 24 jaar testen thuis of ze een seksueel overdraagbare aandoening hebben (chlamydia of gonorroe). Binnen 48 uur hebben ze online de uitslag. Voor eventuele behandeling kunnen ze terecht bij GGD of huisarts.

 

Prostituees
Voortzetting van ons project RUPS: we begeleiden prostituees die willen stoppen. Ook bezoeken we prostitutiebedrijven met voorlichting en om de seksuele gezondheid te testen.

Kwetsbare jongeren
Via onderwijs- en zorginstellingen lichten we de meest kwetsbare jongeren voor over actuele onderwerpen als sexting. We maken ook afspraken met ze. We bereiken o.a. allochtone jongeren, jonge statushouders en jongeren met een verstandelijke beperking.


Online service voor reizigers
Sinds 2017 kun je op de GGDReiswebshop diverse benodigdheden bestellen om gezond op reis te gaan: o.a. DEET en zonnebrandcrème. De app GGD reist mee, met informatie over vaccinaties per land en ziekte tijdens je reis, hebben we uitgebreid.

 • GGD-advies over veehouderijen hard nodig

  In juli 2017 liet de GGD haar gemeenten in West-Brabant weten dat mensen die in de buurt van een pluimvee- of geitenhouderij wonen, een grotere kans op longontsteking hebben. ‘Gemeenten moeten de gezondheidseffecten meewegen in hun besluiten over een vergunning.’ Een dringende aanbeveling, omdat bestaande wetten en regels aan gezondheid onvoldoende aandacht besteden. Ook uit recente jurisprudentie blijkt dat de adviesrol van de GGD hard nodig blijft.

  De GGD kwam met haar mededeling naar aanleiding van aanvullende onderzoeksresultaten van het RIVM over Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO). Die lieten onder meer zien dat in een straal van 2 kilometer rond geitenhouderijen relatief meer gevallen van longontsteking voorkomen. De GGD’en in Brabant adviseerden daarom om bij uitbreidingen van geitenbedrijven de afstand van 2 kilometer als kritische grens aan te houden.

   

  “We waren op dat moment betrokken bij de vergunningaanvraag voor de vestiging van een grootschalig geitenbedrijf in Bavel”, vertelt Renske Nijdam. Zij werkt als adviseur Milieu & Gezondheid samen met de GGD-arts infectieziekten. “Bij de uitbreiding van veehouderijen let ik onder andere op geuroverlast en fijnstofbelasting en de arts infectieziekten op het gevaar van zoönosen.” De GGD’en en de gemeenten in Brabant hebben samen een toetsingsinstrument ontwikkeld waar het gaat om bijvoorbeeld emissies van veebedrijven en de afstand tot woonwijken. Renske: “Daarbij stimuleren we gemeenten om een eigen gezondheidsbeleid te voeren, omdat in de bestaande milieuwetten en -regels het aspect gezondheid onvoldoende is geborgd.”

  Gemeenten zijn extra alert

  Het geitenbedrijf in Bavel ging niet door. “We hadden de gemeente Breda uiteraard verteld over het RIVM-onderzoek”, vervolgt Renske. Op basis van datzelfde onderzoek besloot de Provincie dat er tot 2020 in Brabant geen geitenhouderijen bij komen. “Je merkt dat gemeenten sinds onze mededeling over het onderzoek extra alert zijn. Met het woord ‘longontsteking’ krijgt de gezondheidsdreiging meer betekenis. Ze willen ook niet, net als wij, dat agrariërs het bij gemeenten voor elkaar krijgen om meer geiten in bestaande stallen te plaatsen. Onlangs besliste de rechter dat een gemeente elders in Nederland een dergelijke vergunningaanvraag toch niet had mogen weigeren. Die gemeente had het aanvullend RIVM-onderzoek als weigeringsgrond aangevoerd, maar de rechter vond één onderzoek onvoldoende bewijs. De GGD heeft dus nog heel wat werk te verrichten. Het is daarom goed dat de Omgevingswet er aankomt. Daarmee hebben gemeenten een extra instrument om de gezondheid voor hun bewoners te waarborgen.”

Feiten en cijfers

Infectieziektenbestrijding2017 2016
Aantal vragen van burgers/gemeenten over infectieziekten694805
Aantal meldingen infectieziekten instellingen / locaties90113
Aangifteplichtige meldingen infectieziekten burgers421445
Niet aangifteplichtige meldingen infectieziekten240201
Soa-Sense20172016
Aantal consulten 4.6304.617
Aantal gevonden SOA
(vindpercentage steeg van 24% naar 29%)
1.3521.159
Reizigerszorg20172016
Aantal consulten   11.50012.343
Aantal vaccinaties17.75018.300
TBC-bestrijding20172016
Patiënten in behandeling2633
Aantal latente tuberculose geïnfecteerde
52x

GGD West-Brabant Jaarverslag over 2017
scroll to top